Plačilo vrtca

 • Starši vložijo od prvega do zadnjega dne tekočega meseca  pred vključitvijo otroka v vrtec “Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev” pri Centru za socialno delo, kjer imajo stalno prebivališče. Vlogo kupijo v papirnici ali jo dobijo na spletni strani www.mddsz.gov.si.
 • Znižano plačilo vrtca se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge.
 • Če starši ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, plačajo polno oskrbo, to je 77% cene programa, v katerega je vključen otrok.
 • Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa.
 • Sprememba drugega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih iz leta 2021, določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo:
  • v vrtec hkrati vključena dva otroka (brezplačno za drugega otroka) ali
  • v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka (ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem).
 • Poletna rezervacija: v času počitnic lahko starši koristijo za svojega otroka možnost rezervacije – najmanj en in največ dva meseca. Datum rezervacije sporočijo vzgojiteljici ali v tajništvo, kjer izpišejo obrazec.
 • Daljša odsotnost zaradi bolezni: če traja odsotnost otroka zaradi bolezni najmanj en mesec, lahko starši uveljavljajo znižano plačilo. Prvi mesec otrokove odsotnosti se plača le 25% zneska, ki ga plačujejo sicer, v naslednjih mesecih so plačila opravičeni. Ugodnost lahko starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče v hajdinski občini, koristijo ob predložitvi obrazca in zdravniškega opravičila.

Več informacij o obračunavanju plačila vrtca najdete v Sklepu o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v osnovni šoli Hajdina z enoto vrtec.

http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=edb4ce7f-2c71-4ed1-a6dc-635282942c70

Oskrbnina se obračuna 1x mesečno, starši lahko dobijo račun v spletno banko ali na elektronski naslov. Svojo odločitev sporočijo preko obrazca Soglasje k prejemanju e-računov.

Accessibility
Scroll to Top