Projekti

Vključeni smo v različne projekte, v nekatere na ravni celotnega vrtca, v nekatere pa samo posamezne igralnice. Vsebine projektov prepletamo v igrive dejavnosti.

Projekt FIT PEDAGOGIKA

V projekt se bomo vključili z vsemi igralnicami vrtca. V lanskem šolskem letu smo imeli na to temo že eno daljše izobraževanje, v letošnjem bo izobraževanj še več. Obiskala nas bo tudi ga. Barbara Konda, ki bo v nekaj igralnicah izvedla dejavnosti z otroki, in tako zaposlenim še bolj približala FIT pedagogiko. Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Na vsebino FIT pedagogike bomo v letošnjem letu izvajali tudi prednostno nalogo, prav tako bodo na to temo trije od petih strokovnih aktivov.

Projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST

V šolskem letu 2023/24 se bomo ponovno vključili v projekt Trajnostna mobilnost. V okviru projekta bomo 2x v letu izvajali igro Beli zajček, ki je bila razvita z namenom promocije in spodbujanja trajnostne mobilnosti med otroki vrtca, njihovimi starši in vzgojitelji. Namen aktivnosti je, da spodbudi otroke, njihove starše in vzgojitelje, da se v vrtec in iz njega ter na popoldanske aktivnosti odpravijo na trajnostno mobilen način. Ob tem bomo čez leto izvajali tudi druge dejavnosti povezane s trajnostno mobilnostjo: urjenje v vožnji s kolesi in poganjalci, uporaba javnega prevoza (npr. prevoz do Ptuja – starejši otroci), veliko hoje v bližnji in daljni okolici, razmišljanje o zdravju …

Projekt PASAVČEK

V Sloveniji se že od leta 2005 izvaja izredno uspešen projekt Pasavček, ki je v preteklosti izhajal iz mednarodnega projekta EUCHIRES. Vodenje, koordinacija in celotna izvedba poteka na AVP – Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev (OVS) in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih.

Projekt Pasavček temelji na pozitivni spodbudi, saj se nagrajuje otroke, ki so aktivni v projektnem delu in so v osebnem avtomobilu pripeti. Otroci prejmejo različne nagradice (zapestnica, figurica, tatuji, baloni itd.) z likom pasavčka. Lik pasavca je izbran, ker ima ta žival v različnih jezikih in tudi slovenščini v svojem imenu tudi besedo pas in z besedno igro še poudarja uporabo varnostnega pasu. Slogan Red je vedno pas pripet! pa jasno sporoča, da moramo biti vedno in na vsaki vožnji pripeti.

Projekt ZDRAVJE V VRTCU

Projekt bo potekal v vseh skupinah vrtca vse leto in bo zajemal otrokom zanimive in privlačne aktivnosti, rdeča nit projekta pa je BESEDE IMAJO MOČ.

Besede so pomembno orodje komunikacije. Včasih pa imamo občutek, da ne dosežejo namena, ki bi ga želeli. V različnih okoliščinah in za različne sogovornike imajo lahko besede različne pomene. Besede nas lahko razveselijo, razjezijo … tudi prizadenejo. Lahko nam marsikaj povedo, naučijo nas veliko zanimivega. Otroci se naučijo prve besede prebrati in jih napisati že pred vstopom v šolo. Daljša besedila pa samostojno berejo šele kasneje. Do takrat je zelo dragoceno, da jim berejo starši, vzgojitelji, sorojenci. Ob branju prepoznavamo sporočilo zapisanega, različne pomene in se učimo novih besed. Več besed poznamo, lažje opišemo občutja, doživetja, zaznave.

Dejavnosti in cilje bodo oblikovale strokovne delavke tako, da bodo najbolj primerne za starost in razvojno stopnjo otrok v oddelku. Vključevale pa bodo veliko branja, pogovorov, jezikovnih iger …

Naše besede bomo sestavili v zgodbo, ki nam bo ostala v lepem spominu in pomagala skozi življenje.

Projekt TURIZEM IN VRTEC

V šolskem letu 2023/2024 bomo sodelovali v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo OKUSNI ZAKLADI: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom!

Letošnji glavni cilj projekta je udeležence spodbuditi, da z oblikovanjem slastnega spominka pripomorejo k večji prepoznavnosti določene destinacije oz. domačega kraja – ustvariti kulinarični spominek, ki bi ga lahko lokalna turistična društva in TIC-i vključili v del svoje ponudbe. Odražal bi naj bistvo kraja in njegovo kulinarično tradicijo. Pri ustvarjanju lokalnega kulinaričnega spominka bi naj uporabili lokalno pridelane sestavine ter tradicionalne kulinarične prakse in recepte.

Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo nam bo vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?« Na osnovi tega bomo vzgojiteljice oblikovale dejavnosti in vsebine, tako da bodo dostopne in razumljive otrokovi starosti. Aktivnosti bomo posnele, fotografirale in predstavljale širši javnosti. Sodelovale bomo z lokalno skupnostjo in društvi v občini ter izven nje.

Projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Zasnovan je kot način za spoznavanje lokalnih pridelovalcev hrane, saj bodo otroci v vrtcu, na predvidoma tretji petek v novembru, jedli zajtrk, sestavljen iz živil lokalnega okolja. Ob tem so poglavitni cilji, da spoznavamo pomen zajtrka v prehranjevalnih navadah, da spoznamo pravilno ravnanje z odpadno embalažo in ostanki hrane. Ves teden bodo v vseh oddelkih vrtca potekale različne delavnice na temo zdrave prehrane. V delavnice se bodo vključile tudi kuharice vrtca.

Projekt MALI SONČEK

Je športni program, ki se izvaja z otroki od drugega leta naprej. Izvajajo ga strokovne delavke v posameznih igralnicah – razen v starosti 1 – 2 leti. V okviru Malega sončka bomo novembra 2022 za najstarejše otroke – bodoče prvošolce – izvedli tudi tečaj plavanja (plačajo starši + občina Hajdina + Šolski sklad OŠ Hajdina z enoto vrtec). Pri izvedbi nekaterih gibalnih nalog bodo vključeni tudi starši otrok.

Projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA

Naša mala knjižnica je mednarodni projekt, namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.

Prek branja spoznavamo lastna čustva in čustva drugih, učimo se razumevanja in sprejemanja

družbenih načel ter odnosov. Razvijamo izražanje, pomnjenje in sklepanje.

Na začetku šolskega leta otroci prejmejo Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti ter številne nagradne naloge.

Accessibility
Scroll to Top